Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU na stronie patstepien.com

 

Definicje:

Afirmacje – karty coachingowe – narzędzie stworzone przez Patryka Stępnia

Sklep – sklep umieszczony jest w zakładce „Afirmacje – karty coachingowe”

Patryk Stępień „PAT” – Coaching i szkolenia – właściciel strony, sklep i praw autorskich do narzędzia Afirmacje

Dane Osobowe Użytkownika– dane osobowe podanych przez Użytkownika w karcie rejestracyjnej oraz w Zamówieniu, w szczególności imię i nazwisko Użytkownika, adres jego miejsca zamieszkania.

Dni Robocze– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

Dostawa– doręczenie przez Przewoźnika Produktów zamówionych przez Użytkownika, potwierdzone Dowodem Dostawy;

Dowód Dostawy– dokument potwierdzający odbiór przesyłki podpisany przez przewoźnika i Użytkownika lub dokument elektroniczny dostępny na stronie przewoźnika;

Konto Użytkownika– baza zawierająca dane Użytkownika służące do realizacji składanych zamówień

Konsument– osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży, niezwiązaną bezpośrednio z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący– Użytkownik, który złożył Zamówienie.

Formularz zamówienia– narzędzie umożliwiające Użytkownikowi złożenia zamówienia na zakup kart coachingowych Afirmacje wraz z określeniem ilości i wyborem sposobu dostawy.

Opis Produktu– dostępny na podstronie „Afirmacje – karty coachingowe” opis zawierający podstawowe informacje o Produkcie, jego przeznaczeniu, producencie oraz cenie;

Produkt– produkt, określony przy składaniu zamówienia za pośrednictwem formularza;

Przewoźnik–  wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu podmiot odpłatnie doręczający Produkty do Użytkownika.

Regulamin– niniejszy dokument, który określa w szczególności:

 • warunki niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży,
 • elementy Umowy sprzedaży,
 • tryb postępowania reklamacyjnego
 • zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204).

Patryk Stępień „PAT” – Coaching i szkolenia , wydawca kart coachingowych – Afirmacje

Sklep Internetowy na stronie autora  – serwis internetowy o adresie http://www.patstepien.com/afirmacje

Umowa Sprzedaży– umowa, w ramach której Duża Rzecz zobowiązuje się sprzedać a Użytkownik kupić Produkty za cenę wskazaną w Zamówieniu i na warunkach opisanych w Regulaminie.

Użytkownik– osoba fizyczna, osobę prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Zamówienie– prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz Zamówienia, zawierający oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające cenę, rodzaj i liczbę Produktów.

Postanowienia Ogólne

Sklep Internetowy autora narzędzia Afirmacje – karty coachingowe działa pod  adresem www.patstepien.com/afirmacje-karty-coachingowe/i jest własnością firmy Patryk Stępień „PAT” – Coaching i szkolenia  z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 94, 58-306 Wałbrzych o numerze NIP: 886-301-36-79

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów na podstawie Umowy Sprzedaży, której integralną część stanowi Regulamin.

Cena Produktu określona jest w Opisie Produktu. 

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego od sklepu zawartego na stronie- potwierdzenia realizacji Zamówienia na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Zamówieniu. Potwierdzenie jest wysyłane przez Sklep Internetowy firmy po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Kupującego w Sklepie Internetowym.

Przyjmowanie i Realizacja Zamówień

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Użytkownik składa Zamówienie w Sklepie Internetowym umieszczonym na stronie www.patstepien.com. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66Kodeksu Cywilnego.

Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik ma możliwość dokonania wstępnej selekcji Produktów, którymi jest zainteresowany przy użyciu Koszyka. Do momentu złożenia Zamówienia Użytkownik może możliwość usuwania albo dodawania Produktów lub zmiany ilości zamawianych Produktów.

Składanie Zamówień możliwe jest 24 h/dobę, za wyłączeniem czasu w którym realizowane są czynności serwisowe lub aktualizacyjne.

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika.

Zamówienia są składane na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej www.patstepien.com/zamówienie.

W terminie 48 godzin od daty złożenia Zamówienia Kupujący otrzyma na adres e-mail wskazany w Zamówieniu odpowiedź potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji albo informację o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z uzasadnieniem.

Kupujący może uzyskać informacje na temat realizacji Umowy Sprzedaży pod numerem telefonu  508 488 724 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy: szkolenia@patstepien.com

Kupujący ma obowiązek opłacenia zamówienia do 7 dni roboczych od jego złożenia. W przypadku braku uiszczenia płatności w tym terminie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

Zmiana lub Anulowanie Zamówienia

Zmiana lub anulowanie Zamówienia możliwe jest w terminie 24 godzin  od daty złożenia Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 508 488 724, chyba że Zamówienie zostało już uprzednio przekazane do realizacji. Zamówienie uważa się za przekazane do realizacji.

Ceny Produktów

Ceny Produktów określone są w Opisie Produktu.

Wszystkie ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN).

Ceny Produktów nie zawierają kosztów związanych z dostawą.

Autor  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Produktów bez konieczności uprzedniego ogłoszenia.

Każde Zamówienie jest realizowane zgodnie z cenami obowiązującymi w dacie złożenia takiego Zamówienia. Ponowne złożenie Zamówienia po otrzymaniu przez Użytkownika powiadomienia o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji bądź po anulowaniu Zamówienia przez Użytkownika lub sklep  jest traktowane jako nowe Zamówienie i jest realizowane zgodnie z cenami Produktów aktualnymi na dzień założenia nowego Zamówienia.

Warunki Dostawy

Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez wysyłanie paczki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Paczkomatów InPost.

Kupujący potwierdza prawidłowe wykonanie Dostawy poprzez podpisanie Dowodu Dostawy.

Kupujący przed podpisaniem Dowodu Dostawy  zobowiązany jest zbadać w obecności Przewoźnika przesyłkę – jej stan, całość, kompletność, nienaruszalność i zgodność ze specyfikacją ustaloną w Umowie Sprzedaży.

W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy treścią Umowy Sprzedaży lub fakturą ZW a dostarczonymi Produktami, Kupujący niezwłocznie poinformuje firmę Patryk Stępień „PAT” – Coaching i szkolenia, na piśmie o istniejącej rozbieżności.

Z chwilą podpisania Dowodu Dostawy ryzyko związane z posiadaniem i używaniem Produktów przechodzi na Kupującego, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów.

Faktura zwolniona z VAT na podstawie art. 113. ust 1.  wystawiana jest po zakupie produktu i wysyłana mailem w momencie wysłania przesyłki. Kupujący wyraża niniejszym zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur zwolnionej z VAT w postaci elektronicznej w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Formy Płatności

Kupujący może dokonać zapłaty w jednej z poniżej określonych form płatności:

 • przelewem bankowym na konto firmy Patryk Stępień „PAT” – Coaching i szkolenia  ING BANK ŚLĄSKI: 26 1050 1908 1000 0097 3288 6172

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres:

Pat Stępień, ul. Przedwiośnie 10/12, 40-319 Katowice.

Szczegóły dotyczące zwrotu i reklamacji znajdują się w zakładce Reklamacje i zwroty na stronie www.patstepien.com/afirmacje

Zwracane produkty powinny zostać wysłane na podany wyżej adres.

W przypadku ujawnienia i przedstawienia firmie Patryk Stępień „PAT” – Coaching i szkolenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejącej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, na zasadach określonych w § 10 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2002r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) Konsument może żądać doprowadzenia takiego Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży przez nieodpłatna naprawę lub wymianę na nowy.

Jeżeli naprawa Produktu lub wymiana Produktu na nowy byłaby niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów albo gdyby firma Patryk Stępień „PAT” – Coaching i szkolenia nie zdołała uczynić zadość tym żądaniom w odpowiednim czasie albo gdy wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, wówczas Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Jednakże Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, gdy wada jest nieistotna.

W szczególności nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z Produktami zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu Internetowego Podróż Bohatera, jeśli różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Użytkownika.

Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane drogą mailową na adres: szkolenia@patstepień Reklamacja powinna zawierać dane Konsumenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania), datę i numer Zamówienia, opis przedmiotu reklamacji i propozycję dotyczącą sposobu jej załatwienia. W tytule należy wpisać – REKLAMACJA

Konsument powinien dołączyć dokumenty i inne będące w jego posiadaniu dowody, którymi uzasadnia reklamację.

Firma Patryk Stępień „PAT” – Coaching i szkolenia jest obowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli firma Patryk Stępień „PAT” – Coaching i szkolenia  nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni, uważa się, reklamację za uznaną.

W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Patryk Stępień „PAT” – Coaching i szkolenia przekazuje konsumentowi oświadczenie o:

 1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
 2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Odrzucając reklamację Firma „PAT” – Coaching i szkolenia  będzie obowiązana do zajęcia stanowiska w sprawie skorzystania z pozasądowego rozwiązywania zaistniałego sporu. Jeżeli firma „PAT” – Coaching i szkolenia nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkownika (Kupującego) jest firma „PAT” – Coaching i szkolenia z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Wrocławskiej 94, 58-306

„PAT” – Coaching i szkolenia  otrzymuje Dane Osobowe Użytkownika w wyniku rejestracji Użytkownika na stronie internetowej, złożenia zamówienia i/lub zapisu do newslettera. W wyniku złożenia zamówienia i/lub rejestracji w sklepie, „PAT” – Coaching i szkolenia otrzymuje od Użytkownika następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. W przypadku firmy, Użytkownik jest dodatkowo proszony o podanie nazwy firmy, adresu firmy oraz numeru NIP firmy.

„PAT” – Coaching i szkolenia przetwarza Dane Osobowe Użytkownika (Kupującego) w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w tym nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub jej rozwiązania. Są także profilowane w celach marketingowych oraz archiwizacji.

Dane Osobowe Użytkownika (Kupującego) są również przetwarzane przez Przewoźnika w celu dostarczenia przesyłki. Dane zgodnie z żądaniem Użytkownika (Kupującego) są przekazywane do Przewoźnika. Wybór sposobu dostarczenia zamówienia jest jednocześnie zgodą na przekazywanie danych do firmy kurierskiej w celu realizacji przesyłki.

Dane Użytkownika są przechowywane w bazie danych „PAT” – Coaching i szkolenia w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, marketingowych, analiz statystycznych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

„PAT” – Coaching i szkolenia zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), w szczególności umożliwia Użytkownikowi (Kupującemu) stały wgląd do Danych Osobowych Użytkownika (Kupującego)oraz ich uzupełnienie, poprawienie.

Użytkownik (Kupujący) ma prawo do żądania od firmy „PAT” – Coaching i szkolenia, zaprzestania przetwarzania  Danych Osobowych Użytkownika (Kupującego) w celach marketingowych,, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)

Dane Osobowe Użytkownika (Kupującego) przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa i nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, które nie uczestniczą w realizacji Zamówienia. Danych Osobowe Użytkownika (Kupującego) mogą być udostępniane żądanie uprawnionego organu państwowego, na podstawie i w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego zobowiązania

Odpowiedzialność Kupującego oraz firmy „PAT” – Coaching i szkolenia  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ograniczona jest do wartości szkody rzeczywistej.

„PAT” – Coaching i szkolenia odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem za niezgodność z Umową Sprzedaży zakupionego Produktu w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Niniejszym wyłączona zostaje odpowiedzialność firmy „PAT” – Coaching i szkolenia wobec Kupującego nie będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

Zasady użytkowania kart coachingowych – Afirmacje

Wyłącznym właścicielem praw autorskich i majątkowych do gry Afirmacje – karty coachingowe i jej wydawcą jest firma „PAT” – Coaching i szkolenia z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Wrocławskiej 94, 58-306. Zabrania się sprzedawać, powielać, kopiować, modyfikować czy przekazywać w żadnej formie (elektronicznej, mechanicznej, kserograficznej, fotograficznej, zapisu na taśmie czy innej) bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia od autora gry, żadnych jej elementów.

Kupujący nie jest uprawniony do:

 • komercyjnego udostępniania kart w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim w jakimkolwiek zakresie;
 • sporządzania kopii kart w jakikolwiek sposób i na jakichkolwiek nośnikach informacji;
 • wynajmowania, odstępowania, zbywania, zwielokrotniania, wydzierżawiania kart;
 • dokonywania tłumaczeń, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji w kart. Modyfikacje lub inne wymienione wyżej zmiany stanowią naruszenie prawa autorskiego i warunków licencji akceptowanej przez kupującego w chwili dokonania zakupu kart.

 

Zmiana regulaminu

Firma „PAT” – Coaching i szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.